Monthly Archives: اسفند, ۱۳۸۹

بانک
0

بر اساس ماده ۵ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال ۹۰ پیش بینی شده است که یک سوئیچ مادر مجزا از شبکه شتاب طراحی و شرکتهای PSP از طریق این سوئیچ مدیریت شوند. چنانچه این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار برسد به نظر می رسد طرح تشکیل شرکتها مگاپی پی اس پی عملا بایگانی شده و ساختار جدیدی برای مدیریت شرکتهای PSP کلید بخورد.

بانک
0

از ابتدای اسفندماه سال جاری امکان انتقال کمک های مالی به سازمان های عام المنفعه از طریق خودپردازهای بانک رفاه فراهم شده است.