صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

0

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

 

 

 

 

 

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ یا سپرده گذاری موضوع بند ٢-٢-٣ می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٧٠% از کل دارایی های صندوق
    ١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند.
     ١-٢ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند.
٢- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران حداقل ١٠% و حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
    ٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق که به بند ٢% فوق اختصاص داده شده است.
     ٢-٢ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق که به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است.
    ٢-٣ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر ۵% از کل دارایی های صندوق

 

معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین
ضامن نقدشوندگی: بانک دی
ضامن جبران خسارت یا سود: بانک گردشگری
مدیر ثبت: بانک دی
متولی: مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهمند
نشانی اینترنتی:www.dayfund.net

 

 

 

Share.

About Author

من یک توسعه دهنده‌ی کارت هوشمند و سیم‌کارت و متخصص راه‌کارهای شخصی‌سازی کارت هستم. در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه‌های مبتنی بر سیم‌کارت در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مشغول به کار هستم.

Leave A Reply